Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

Uprzejmie prosimy, aby wpłatę na Radę Rodziców regulować przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy.

Nr rachunku Bank Spółdzielczy

88 8342 0009 4200 5698 2000 0002

posiadacz: Rada Rodziców działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach.

Jako tytuł przelewu prosimy wpisać: „Zasilenie konta Rady Rodziców, Uczeń (imię, nazwisko) Klasa ....................”

Proponowana dobrowolna składka na Radę Rodziców w bieżącymi roku szkolnym od rodziny wynosi 40 złotych.

Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Czeplina